فلزات قلیایی خاکی

(56) باریم

♦ نام: باریم ♦ نماد: Ba ♦ سال کشف: 1808 ♦ کاشف: همفری دیوی ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O8P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 56 ♦ تعداد پروتون‌ها: 56 ♦ تعداد نوترون‌ها: 81 ♦ عدد اتمی: 56 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 137.3270 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 3510 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 3338 ♦ نقطه ذوب: (C°) 727 ♦ …

(56) باریم ادامه مطلب »

(38) استرانسیم

♦ نام: استرانسیم ♦ نماد: Sr ♦ سال کشف: 1790 ♦ کاشف: ادیر کرافورد ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N8O2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 38 ♦ تعداد پروتون‌ها: 38 ♦ تعداد نوترون‌ها: 50 ♦ عدد اتمی: 38 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 87.6200 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 2630 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 2375 ♦ نقطه ذوب: (C°) 776.9 ♦ …

(38) استرانسیم ادامه مطلب »

(20) کلسیم

♦ نام: کلسیم ♦ نماد: Ca ♦ سال کشف: 1808 ♦ کاشف: همفری دیوی ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M8N2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 20 ♦ تعداد پروتون‌ها: 20 ♦ تعداد نوترون‌ها: 20 ♦ عدد اتمی: 20 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 40.0780 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1550 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 1378 ♦ نقطه ذوب: (C°) 841.9 ♦ …

(20) کلسیم ادامه مطلب »

(12) منیزیم

♦ نام: منیزیم ♦ نماد: Mg ♦ سال کشف: 1755 ♦ کاشف: جوزف بلک و همفری دیوی ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 12 ♦ تعداد پروتون‌ها: 12 ♦ تعداد نوترون‌ها: 12 ♦ عدد اتمی: 12 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 24.30500 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1738 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 1584 ♦ نقطه ذوب: …

(12) منیزیم ادامه مطلب »

(4) بریلیم

♦ نام: بریلیم ♦ نماد: Be ♦ سال کشف: 1797 ♦ کاشف: لوئیس نیکلاس واکوئلین ♦ لایه‌های الکترونی: K2L2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 4 ♦ تعداد پروتون‌ها: 4 ♦ تعداد نوترون‌ها: 5 ♦ عدد اتمی: 4 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 9.0121820 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1848 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 1690 ♦ نقطه ذوب: (C°) 1287 …

(4) بریلیم ادامه مطلب »