گازهای نجیب

(86) رادون

♦ نام: رادون ♦ نماد: Rn ♦ سال کشف: 1900 ♦ کاشف: فردریک ارنست دورن ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P8 ♦ تعداد الکترون‌ها: 86 ♦ تعداد پروتون‌ها: 86 ♦ تعداد نوترون‌ها: 136 ♦ عدد اتمی: 86 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 210.9906010 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 9.73 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه ذوب: (C°) 71.1- …

(86) رادون ادامه مطلب »

(54) زنون

♦ نام: زنون ♦ نماد: Xe ♦ سال کشف: 1898 ♦ کاشف: ویلیام رمزی و موریس ویلیام تراورز ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O8 ♦ تعداد الکترون‌ها: 54 ♦ تعداد پروتون‌ها: 54 ♦ تعداد نوترون‌ها: 77 ♦ عدد اتمی: 54 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 131.2930 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 5.9 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه …

(54) زنون ادامه مطلب »

(36) کریپتون

♦ نام: کریپتون ♦ نماد: Kr ♦ سال کشف: 1898 ♦ کاشف: ویلیام رمزی و موریس ویلیام تراورز ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N8 ♦ تعداد الکترون‌ها: 36 ♦ تعداد پروتون‌ها: 36 ♦ تعداد نوترون‌ها: 48 ♦ عدد اتمی: 36 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 83.7980 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 3.75 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه …

(36) کریپتون ادامه مطلب »

(18) آرگون

♦ نام: آرگون ♦ نماد: Ar ♦ سال کشف: 1894 ♦ کاشف: ویلیام رمزی ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M8 ♦ تعداد الکترون‌ها: 18 ♦ تعداد پروتون‌ها: 18 ♦ تعداد نوترون‌ها: 22 ♦ عدد اتمی: 18 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 39.9480 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1.784 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه ذوب: (C°) 189- ♦ …

(18) آرگون ادامه مطلب »

(10) نئون

♦ نام: نئون ♦ نماد: Ne ♦ سال کشف: 1898 ♦ کاشف: ویلیام رمزی و موریس ویلیام تراورز ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8 ♦ تعداد الکترون‌ها: 10 ♦ تعداد پروتون‌ها: 10 ♦ تعداد نوترون‌ها: 10 ♦ عدد اتمی: 10 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 20.17970 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 0.900 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه …

(10) نئون ادامه مطلب »

(2) هلیم

♦ نام: هلیم ♦ نماد: He ♦ سال کشف: 1895 ♦ کاشف: پیر ژول سزار ژانسن و جوزف نورمن لاکیر ♦ لایه‌های الکترونی: K2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 2 ♦ تعداد پروتون‌ها: 2 ♦ تعداد نوترون‌ها: 2 ♦ عدد اتمی: 2 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 4.0026020 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 0.1785 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — …

(2) هلیم ادامه مطلب »