فلزات واسطه

(80) جیوه

♦ نام: جیوه ♦ نماد: Hg ♦ سال کشف: 1500 پیش از میلاد ♦ کاشف: — ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 80 ♦ تعداد پروتون‌ها: 80 ♦ تعداد نوترون‌ها: 120 ♦ عدد اتمی: 80 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 200.5900 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 13534 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 13534 ♦ نقطه ذوب: (C°) …

(80) جیوه ادامه مطلب »

(79) طلا

♦ نام: طلا ♦ نماد: Au ♦ سال کشف: 2500 پیش از میلاد ♦ کاشف: — ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 79 ♦ تعداد پروتون‌ها: 79 ♦ تعداد نوترون‌ها: 118 ♦ عدد اتمی: 79 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 196.9665690 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 19300 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 17310 ♦ نقطه ذوب: (C°) …

(79) طلا ادامه مطلب »

(78) پلاتین

♦ نام: پلاتین ♦ نماد: Pt ♦ سال کشف: 1735 ♦ کاشف: آنتونیو د اویوآ ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O17P1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 78 ♦ تعداد پروتون‌ها: 78 ♦ تعداد نوترون‌ها: 117 ♦ عدد اتمی: 78 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 195.0840 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 21450 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 19770 ♦ نقطه ذوب: (C°) 1768.3 …

(78) پلاتین ادامه مطلب »

(77) ایریدیم

♦ نام: ایریدیم ♦ نماد: Ir ♦ سال کشف: 1803 ♦ کاشف: اسمیتسون تنانت ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O15P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 77 ♦ تعداد پروتون‌ها: 77 ♦ تعداد نوترون‌ها: 115 ♦ عدد اتمی: 77 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 192.2170 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 22560 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 19000 ♦ نقطه ذوب: (C°) 2466 ♦ …

(77) ایریدیم ادامه مطلب »

(76) اسمیم

♦ نام: اسمیم ♦ نماد: Os ♦ سال کشف: 1803 ♦ کاشف: اسمیتسون تنانت ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O14P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 76 ♦ تعداد پروتون‌ها: 76 ♦ تعداد نوترون‌ها: 114 ♦ عدد اتمی: 76 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 190.2300 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 22590 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 20000 ♦ نقطه ذوب: (C°) 3033 ♦ …

(76) اسمیم ادامه مطلب »

(75) رنیم

♦ نام: رنیم ♦ نماد: Re ♦ سال کشف: 1925 ♦ کاشف: — ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O13P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 75 ♦ تعداد پروتون‌ها: 75 ♦ تعداد نوترون‌ها: 111 ♦ عدد اتمی: 75 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 186.2070 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 21020 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 18900 ♦ نقطه ذوب: (C°) 3186 ♦ نقطه …

(75) رنیم ادامه مطلب »

(74) تنگستن

♦ نام: تنگستن ♦ نماد: W ♦ سال کشف: 1783 ♦ کاشف: کارل ویلهلم شیله ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O12P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 74 ♦ تعداد پروتون‌ها: 74 ♦ تعداد نوترون‌ها: 110 ♦ عدد اتمی: 74 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 183.8400 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 19250 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 17600 ♦ نقطه ذوب: (C°) 3422 …

(74) تنگستن ادامه مطلب »

(73) تانتال

♦ نام: تانتال ♦ نماد: Ta ♦ سال کشف: 1802 ♦ کاشف: آندرس گوستاف اکه‌برگ ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O11P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 73 ♦ تعداد پروتون‌ها: 73 ♦ تعداد نوترون‌ها: 108 ♦ عدد اتمی: 73 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 180.947880 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 16650 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 15000 ♦ نقطه ذوب: (C°) 3017 …

(73) تانتال ادامه مطلب »

(72) هافنیم

♦ نام: هافنیم ♦ نماد: Hf ♦ سال کشف: 1923 ♦ کاشف: — ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O10P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 72 ♦ تعداد پروتون‌ها: 72 ♦ تعداد نوترون‌ها: 106 ♦ عدد اتمی: 72 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 178.4900 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 13310 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 12000 ♦ نقطه ذوب: (C°) 2233 ♦ نقطه …

(72) هافنیم ادامه مطلب »

(48) کادمیم

♦ نام: کادمیم ♦ نماد: Cd ♦ سال کشف: 1817 ♦ کاشف: فریدریش اشترومیر ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 48 ♦ تعداد پروتون‌ها: 48 ♦ تعداد نوترون‌ها: 64 ♦ عدد اتمی: 48 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 112.4110 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 8650 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 7996 ♦ نقطه ذوب: (C°) 321.07 ♦ …

(48) کادمیم ادامه مطلب »

(47) نقره

♦ نام: نقره ♦ نماد: Ag ♦ سال کشف: 3000 پیش از میلاد ♦ کاشف: — ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 47 ♦ تعداد پروتون‌ها: 47 ♦ تعداد نوترون‌ها: 61 ♦ عدد اتمی: 47 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 107.86820 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 10490 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 9320 ♦ نقطه ذوب: (C°) …

(47) نقره ادامه مطلب »

(46) پالادیم

♦ نام: پالادیم ♦ نماد: Pd ♦ سال کشف: 1803 ♦ کاشف: ویلیام هاید والستن ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18 ♦ تعداد الکترون‌ها: 46 ♦ تعداد پروتون‌ها: 46 ♦ تعداد نوترون‌ها: 60 ♦ عدد اتمی: 46 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 106.4200 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 12023 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 10380 ♦ نقطه ذوب: (C°) 1554.90 …

(46) پالادیم ادامه مطلب »