(86) رادون

♦ نام: رادون ♦ نماد: Rn ♦ سال کشف: 1900 ♦ کاشف: فردریک ارنست دورن ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P8 ♦ تعداد الکترون‌ها: 86 ♦ تعداد پروتون‌ها: 86 ♦ تعداد نوترون‌ها: 136 ♦ عدد اتمی: 86 ♦ جرم اتمی: (g/mol)...

(54) زنون

♦ نام: زنون ♦ نماد: Xe ♦ سال کشف: 1898 ♦ کاشف: ویلیام رمزی و موریس ویلیام تراورز ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O8 ♦ تعداد الکترون‌ها: 54 ♦ تعداد پروتون‌ها: 54 ♦ تعداد نوترون‌ها: 77 ♦ عدد اتمی: 54 ♦ جرم...

(53) ید

♦ نام: ید ♦ نماد: I ♦ سال کشف: 1811 ♦ کاشف: برنارد کورتویس ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O7 ♦ تعداد الکترون‌ها: 53 ♦ تعداد پروتون‌ها: 53 ♦ تعداد نوترون‌ها: 74 ♦ عدد اتمی: 53 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 126.904470 ♦ چگالی...

(36) کریپتون

♦ نام: کریپتون ♦ نماد: Kr ♦ سال کشف: 1898 ♦ کاشف: ویلیام رمزی و موریس ویلیام تراورز ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N8 ♦ تعداد الکترون‌ها: 36 ♦ تعداد پروتون‌ها: 36 ♦ تعداد نوترون‌ها: 48 ♦ عدد اتمی: 36 ♦ جرم...

(35) برم

♦ نام: برم ♦ نماد: Br ♦ سال کشف: 1826 ♦ کاشف: آنتوان جروم بالارد و کارل جاکوب لوویگ ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N7 ♦ تعداد الکترون‌ها: 35 ♦ تعداد پروتون‌ها: 35 ♦ تعداد نوترون‌ها: 45 ♦ عدد اتمی: 35 ♦ جرم...

(34) سلنیم

♦ نام: سلنیم ♦ نماد: Se ♦ سال کشف: 1817 ♦ کاشف: یونس یاکوب برسلیوس ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N6 ♦ تعداد الکترون‌ها: 34 ♦ تعداد پروتون‌ها: 34 ♦ تعداد نوترون‌ها: 45 ♦ عدد اتمی: 34 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 78.9600 ♦...

(18) آرگون

♦ نام: آرگون ♦ نماد: Ar ♦ سال کشف: 1894 ♦ کاشف: ویلیام رمزی ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M8 ♦ تعداد الکترون‌ها: 18 ♦ تعداد پروتون‌ها: 18 ♦ تعداد نوترون‌ها: 22 ♦ عدد اتمی: 18 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 39.9480 ♦ چگالی (STP):...

(17) کلر

♦ نام: کلر ♦ نماد: Cl ♦ سال کشف: 1774 ♦ کاشف: کارل ویلهلم شیله ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M7 ♦ تعداد الکترون‌ها: 17 ♦ تعداد پروتون‌ها: 17 ♦ تعداد نوترون‌ها: 18 ♦ عدد اتمی: 17 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 35.4530 ♦ چگالی...

(16) گوگرد

♦ نام: گوگرد ♦ نماد: S ♦ سال کشف: 500 پیش از میلاد ♦ کاشف: --- ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M6 ♦ تعداد الکترون‌ها: 16 ♦ تعداد پروتون‌ها: 16 ♦ تعداد نوترون‌ها: 16 ♦ عدد اتمی: 16 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 32.0650 ♦ چگالی...

(15) فسفر

♦ نام: فسفر ♦ نماد: P ♦ سال کشف: 1669 ♦ کاشف: هنیگ براند ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M5 ♦ تعداد الکترون‌ها: 15 ♦ تعداد پروتون‌ها: 15 ♦ تعداد نوترون‌ها: 16 ♦ عدد اتمی: 15 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 30.9737620 ♦ چگالی (STP):...

(10) نئون

♦ نام: نئون ♦ نماد: Ne ♦ سال کشف: 1898 ♦ کاشف: ویلیام رمزی و موریس ویلیام تراورز ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8 ♦ تعداد الکترون‌ها: 10 ♦ تعداد پروتون‌ها: 10 ♦ تعداد نوترون‌ها: 10 ♦ عدد اتمی: 10 ♦ جرم اتمی:...

(9) فلوئور

♦ نام: فلوئور ♦ نماد: F ♦ سال کشف: 1886 ♦ کاشف: فردینان فردریک آنری مواسان ♦ لایه‌های الکترونی: K2L7 ♦ تعداد الکترون‌ها: 9 ♦ تعداد پروتون‌ها: 9 ♦ تعداد نوترون‌ها: 10 ♦ عدد اتمی: 9 ♦ جرم اتمی: (g/mol)...