نافلزات

(86) رادون

♦ نام: رادون ♦ نماد: Rn ♦ سال کشف: 1900 ♦ کاشف: فردریک ارنست دورن ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P8 ♦ تعداد الکترون‌ها: 86 ♦ تعداد پروتون‌ها: 86 ♦ تعداد نوترون‌ها: 136 ♦ عدد اتمی: 86 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 210.9906010 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 9.73 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه ذوب: (C°) 71.1- …

(86) رادون ادامه مطلب »

(54) زنون

♦ نام: زنون ♦ نماد: Xe ♦ سال کشف: 1898 ♦ کاشف: ویلیام رمزی و موریس ویلیام تراورز ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O8 ♦ تعداد الکترون‌ها: 54 ♦ تعداد پروتون‌ها: 54 ♦ تعداد نوترون‌ها: 77 ♦ عدد اتمی: 54 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 131.2930 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 5.9 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه …

(54) زنون ادامه مطلب »

(53) ید

♦ نام: ید ♦ نماد: I ♦ سال کشف: 1811 ♦ کاشف: برنارد کورتویس ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O7 ♦ تعداد الکترون‌ها: 53 ♦ تعداد پروتون‌ها: 53 ♦ تعداد نوترون‌ها: 74 ♦ عدد اتمی: 53 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 126.904470 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 4940 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه ذوب: (C°) 113.70 ♦ …

(53) ید ادامه مطلب »

(36) کریپتون

♦ نام: کریپتون ♦ نماد: Kr ♦ سال کشف: 1898 ♦ کاشف: ویلیام رمزی و موریس ویلیام تراورز ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N8 ♦ تعداد الکترون‌ها: 36 ♦ تعداد پروتون‌ها: 36 ♦ تعداد نوترون‌ها: 48 ♦ عدد اتمی: 36 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 83.7980 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 3.75 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه …

(36) کریپتون ادامه مطلب »

(35) برم

♦ نام: برم ♦ نماد: Br ♦ سال کشف: 1826 ♦ کاشف: آنتوان جروم بالارد و کارل جاکوب لوویگ ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N7 ♦ تعداد الکترون‌ها: 35 ♦ تعداد پروتون‌ها: 35 ♦ تعداد نوترون‌ها: 45 ♦ عدد اتمی: 35 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 79.9040 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 3120 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 3120 ♦ …

(35) برم ادامه مطلب »

(34) سلنیم

♦ نام: سلنیم ♦ نماد: Se ♦ سال کشف: 1817 ♦ کاشف: یونس یاکوب برسلیوس ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N6 ♦ تعداد الکترون‌ها: 34 ♦ تعداد پروتون‌ها: 34 ♦ تعداد نوترون‌ها: 45 ♦ عدد اتمی: 34 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 78.9600 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 4819 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 3990 ♦ نقطه ذوب: (C°) 221 …

(34) سلنیم ادامه مطلب »

(18) آرگون

♦ نام: آرگون ♦ نماد: Ar ♦ سال کشف: 1894 ♦ کاشف: ویلیام رمزی ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M8 ♦ تعداد الکترون‌ها: 18 ♦ تعداد پروتون‌ها: 18 ♦ تعداد نوترون‌ها: 22 ♦ عدد اتمی: 18 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 39.9480 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1.784 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه ذوب: (C°) 189- ♦ …

(18) آرگون ادامه مطلب »

(17) کلر

♦ نام: کلر ♦ نماد: Cl ♦ سال کشف: 1774 ♦ کاشف: کارل ویلهلم شیله ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M7 ♦ تعداد الکترون‌ها: 17 ♦ تعداد پروتون‌ها: 17 ♦ تعداد نوترون‌ها: 18 ♦ عدد اتمی: 17 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 35.4530 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 3.214 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه ذوب: (C°) 101.5- …

(17) کلر ادامه مطلب »

(16) گوگرد

♦ نام: گوگرد ♦ نماد: S ♦ سال کشف: 500 پیش از میلاد ♦ کاشف: — ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M6 ♦ تعداد الکترون‌ها: 16 ♦ تعداد پروتون‌ها: 16 ♦ تعداد نوترون‌ها: 16 ♦ عدد اتمی: 16 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 32.0650 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1960 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 1819 ♦ نقطه ذوب: (C°) …

(16) گوگرد ادامه مطلب »

(15) فسفر

♦ نام: فسفر ♦ نماد: P ♦ سال کشف: 1669 ♦ کاشف: هنیگ براند ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M5 ♦ تعداد الکترون‌ها: 15 ♦ تعداد پروتون‌ها: 15 ♦ تعداد نوترون‌ها: 16 ♦ عدد اتمی: 15 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 30.9737620 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1823 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه ذوب: (C°) 44.15 ♦ …

(15) فسفر ادامه مطلب »

(10) نئون

♦ نام: نئون ♦ نماد: Ne ♦ سال کشف: 1898 ♦ کاشف: ویلیام رمزی و موریس ویلیام تراورز ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8 ♦ تعداد الکترون‌ها: 10 ♦ تعداد پروتون‌ها: 10 ♦ تعداد نوترون‌ها: 10 ♦ عدد اتمی: 10 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 20.17970 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 0.900 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه …

(10) نئون ادامه مطلب »

(9) فلوئور

♦ نام: فلوئور ♦ نماد: F ♦ سال کشف: 1886 ♦ کاشف: فردینان فردریک آنری مواسان ♦ لایه‌های الکترونی: K2L7 ♦ تعداد الکترون‌ها: 9 ♦ تعداد پروتون‌ها: 9 ♦ تعداد نوترون‌ها: 10 ♦ عدد اتمی: 9 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 18.99840320 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1.696 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) — ♦ نقطه ذوب: (C°) …

(9) فلوئور ادامه مطلب »