(86) رادون

♦ نام: رادون ♦ نماد: Rn ♦ سال کشف: 1900 ♦ کاشف: فردریک ارنست دورن ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P8 ♦ تعداد الکترون‌ها: 86 ♦ تعداد پروتون‌ها: 86 ♦ تعداد نوترون‌ها: 136 ♦ عدد اتمی: 86 ♦ جرم اتمی: (g/mol)...

(85) استاتین

♦ نام: استاتین ♦ نماد: At ♦ سال کشف: 1940 ♦ کاشف: پل امیل لکو د بویسباودران ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P7 ♦ تعداد الکترون‌ها: 85 ♦ تعداد پروتون‌ها: 85 ♦ تعداد نوترون‌ها: 125 ♦ عدد اتمی: 85 ♦ جرم اتمی:...

(84) پولونیم

♦ نام: پولونیم ♦ نماد: Po ♦ سال کشف: 1898 ♦ کاشف: پیر کوری و ماری کوری ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P6 ♦ تعداد الکترون‌ها: 84 ♦ تعداد پروتون‌ها: 84 ♦ تعداد نوترون‌ها: 125 ♦ عدد اتمی: 84 ♦ جرم اتمی: (g/mol)...

(83) بیسموت

♦ نام: بیسموت ♦ نماد: Bi ♦ سال کشف: 1400 ♦ کاشف: کلاود فرانسیس گوفری ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P5 ♦ تعداد الکترون‌ها: 83 ♦ تعداد پروتون‌ها: 83 ♦ تعداد نوترون‌ها: 126 ♦ عدد اتمی: 83 ♦ جرم اتمی: (g/mol)...

(82) سرب

♦ نام: سرب ♦ نماد: Pb ♦ سال کشف: 4000 پیش از میلاد ♦ کاشف: --- ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P4 ♦ تعداد الکترون‌ها: 82 ♦ تعداد پروتون‌ها: 82 ♦ تعداد نوترون‌ها: 125 ♦ عدد اتمی: 82 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 207.2000 ♦...

یک چهارم رودخانه‌های جهان تحت تاثیر آلودگی دارویی!

♦ مطالعه: یک چهارم رودخانه‌های جهان تحت تاثیر آلودگی دارویی قرار دارند. مطالعه‌ای نشان می‌دهد که رودخانه‌ها در سراسر جهان به طور خطرناکی با مواد دارویی مانند دیابت و داروهای صرع و کافئین آلوده...

(81) تالیم

♦ نام: تالیم ♦ نماد: Tl ♦ سال کشف: 1861 ♦ کاشف: ویلیام کروکز ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P3 ♦ تعداد الکترون‌ها: 81 ♦ تعداد پروتون‌ها: 81 ♦ تعداد نوترون‌ها: 123 ♦ عدد اتمی: 81 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 204.38330 ♦...

شناسایی «نرون‌های ریاضی» در مغز

♦ «نرون‌های ریاضی» که در طی عملیات ریاضی خاصی در مغز شلیک می‌شوند، شناسایی شدند. مطالعه‌ای که توسط دانشگاه‌های توبینگن و بن انجام شد، «نرون‌های ریاضی» را شناسایی کرد که به طور ویژه در طی محاسبات...

برهم‌کنش ماده‌ی تاریک با ماده‌ی معمولی در قلب کهکشان

♦ مطالعه: در قلب کهکشان ماده‌ی تاریک با ماده‌ی معمولی برهم‌کنش دارند. دانشمندان برهمکنشی بین ماده‌ی تاریک و ماده‌ی معمولی در مرکز کهکشان پیشنهاد دادند. این تیم 300 کهکشان مارپیچی دوردست را مورد...