فلزات قلیایی

(55) سزیم

♦ نام: سزیم ♦ نماد: Cs ♦ سال کشف: 1860 ♦ کاشف: رابرت ویلهلم ابرهارد بونزن و گوستاو رابرت کیرشهف ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N18O8P1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 55 ♦ تعداد پروتون‌ها: 55 ♦ تعداد نوترون‌ها: 78 ♦ عدد اتمی: 55 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 132.90545190 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1879 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 1843 …

(55) سزیم ادامه مطلب »

(37) روبیدیم

♦ نام: روبیدیم ♦ نماد: Rb ♦ سال کشف: 1861 ♦ کاشف: رابرت ویلهلم ابرهارد بونزن و گوستاو رابرت کیرشهف ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N8O1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 37 ♦ تعداد پروتون‌ها: 37 ♦ تعداد نوترون‌ها: 48 ♦ عدد اتمی: 37 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 85.46780 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1532 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 1460 …

(37) روبیدیم ادامه مطلب »

(19) پتاسیم

♦ نام: پتاسیم ♦ نماد: K ♦ سال کشف: 1807 ♦ کاشف: همفری دیوی ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M8N1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 19 ♦ تعداد پروتون‌ها: 19 ♦ تعداد نوترون‌ها: 20 ♦ عدد اتمی: 19 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 39.09830 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 856 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 828 ♦ نقطه ذوب: (C°) 63.380 ♦ …

(19) پتاسیم ادامه مطلب »

(11) سدیم

♦ نام: سدیم ♦ نماد: Na ♦ سال کشف: 1807 ♦ کاشف: همفری دیوی ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 11 ♦ تعداد پروتون‌ها: 11 ♦ تعداد نوترون‌ها: 12 ♦ عدد اتمی: 11 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 22.989769280 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 968 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 927 ♦ نقطه ذوب: (C°) 97.720 ♦ …

(11) سدیم ادامه مطلب »

(3) لیتیم

♦ نام: لیتیم ♦ نماد: Li ♦ سال کشف: 1817 ♦ کاشف: جان آگوست آرفودسون ♦ لایه‌های الکترونی: K2L1 ♦ تعداد الکترون‌ها: 3 ♦ تعداد پروتون‌ها: 3 ♦ تعداد نوترون‌ها: 4 ♦ عدد اتمی: 3 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 6.9410 ♦ چگالی (STP): (kg/m3) 535 ♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 512 ♦ نقطه ذوب: (C°) 180.54 …

(3) لیتیم ادامه مطلب »