جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

28 نیکل

Ni

♦ نام: نیکل

♦ نماد: Ni

♦ سال کشف: 1751

♦ کاشف: اکسل فردریک کرونستد

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M16N2

♦ تعداد الکترون‌ها: 28

♦ تعداد پروتون‌ها: 28

♦ تعداد نوترون‌ها: 31

♦ عدد اتمی: 28

♦ جرم اتمی: (g/mol) 58.69340

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 8908

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 7810

♦ نقطه ذوب: (C°) 1455

♦ نقطه جوش: (C°) 2913

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 1454): جامد

♦ حالت ((C°) 1455 تا (C°) 2912): مایع

♦ حالت ((C°) 2913 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 4

♦ گروه: 10

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Ar 4s23d8

♦ اعداد کوانتومی: n=3, m=0, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1-، 1، 2، 3 و 4

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 149

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 135

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 121

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 163

♦ الکترونگاتیوی: 1.91

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 112

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 737.1

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 91

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 14

♦ گونه مغناطیسی: فرومغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 445

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 378

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 17.2

♦ سختی برینل: (MPa) 700

♦ سختی موس: (MPa) 4

♦ سختی ویکرز: (MPa) 638

♦ مدول حجمی: (GPa) 180

♦ مدول برشی: (GPa) 76

♦ مدول یانگ: (GPa) 200

♦ فراوانی در جهان: (%) 0.0060

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0.0080

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 1.3

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.0089

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 7-10×2.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0.000010

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 31

1 نظر در “28 نیکل

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید