جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

(30) روی

♦ نام: روی

♦ نماد: Zn

♦ سال کشف: 1500

♦ کاشف: آندرئاس زیگیسموند مارگراف

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N2

♦ تعداد الکترون‌ها: 30

♦ تعداد پروتون‌ها: 30

♦ تعداد نوترون‌ها: 35

♦ عدد اتمی: 30

♦ جرم اتمی: (g/mol) 65.3800

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 7140

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 6570

♦ نقطه ذوب: (C°) 419.53

♦ نقطه جوش: (C°) 906.9

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 419): جامد

♦ حالت ((C°) 420 تا (C°) 906): مایع

♦ حالت ((C°) 907 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 4

♦ گروه: 12

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Ar 4s23d10

♦ اعداد کوانتومی: n=3, m=2, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1 و 2

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 142

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 135

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 131

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 139

♦ الکترونگاتیوی: 1.65

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 0

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 906.4

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 120

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 17

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 388

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 119

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 7.35

♦ سختی برینل: (MPa) 412

♦ سختی موس: (MPa) 2.5

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 70

♦ مدول برشی: (GPa) 43

♦ مدول یانگ: (GPa) 108

♦ فراوانی در جهان: (%) 0.000030

♦ فراوانی در خورشید: (%) 0.00020

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.018

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.0078

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 7-10×5.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0.0033

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 30

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید