جدول تناوبی, فلزات, فلزات پس واسطه

31 گالیم

Ga

♦ نام: گالیم

♦ نماد: Ga

♦ سال کشف: 1875

♦ کاشف: پل امیل لکو د بویسباودران

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N3

♦ تعداد الکترون‌ها: 31

♦ تعداد پروتون‌ها: 31

♦ تعداد نوترون‌ها: 39

♦ عدد اتمی: 31

♦ جرم اتمی: (g/mol) 69.7230

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 5904

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 6095

♦ نقطه ذوب: (C°) 29.760

♦ نقطه جوش: (C°) 2204

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 29): جامد

♦ حالت ((C°) 30 تا (C°) 2203): مایع

♦ حالت ((C°) 2204 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات پس واسطه

♦ دوره: 4

♦ گروه: 13

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: Ar 4s23d104p1

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=-1, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1، 2 و 3

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 136

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 130

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 126

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 187

♦ الکترونگاتیوی: 1.81

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 28.9

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 578.8

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 29

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 7.1

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 371

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 256

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 5.59

♦ سختی برینل: (MPa) 60

♦ سختی موس: (MPa) 1.5

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) —

♦ مدول برشی: (GPa) —

♦ مدول یانگ: (GPa) —

♦ فراوانی در جهان: (%) 6-10×1.00

♦ فراوانی در خورشید: (%) 6-10×4.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.00076

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.0019

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 9-10×3.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 31

1 نظر در “31 گالیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید