جدول تناوبی, فلزات, فلزات قلیایی خاکی

4 بریلیم

Be

♦ نام: بریلیم

♦ نماد: Be

♦ سال کشف: 1797

♦ کاشف: لوئیس نیکلاس واکوئلین

♦ لایه‌های الکترونی: K2L2

♦ تعداد الکترون‌ها: 4

♦ تعداد پروتون‌ها: 4

♦ تعداد نوترون‌ها: 5

♦ عدد اتمی: 4

♦ جرم اتمی: (g/mol) 9.0121820

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 1848

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 1690

♦ نقطه ذوب: (C°) 1287

♦ نقطه جوش: (C°) 2470

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 1286): جامد

♦ حالت ((C°) 1287 تا (C°) 2469): مایع

♦ حالت ((C°) 2470 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات قلیایی خاکی

♦ دوره: 2

♦ گروه: 2

♦ بلوک: s

♦ آرایش الکترونی: He 2s2

♦ اعداد کوانتومی: n=2, m=0, l=0

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1 و 2

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 112

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 105

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 90

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.57

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 0

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 899.5

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 190

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 25

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 1820

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 297

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 7.95

♦ سختی برینل: (MPa) 600

♦ سختی موس: (MPa) 5.5

♦ سختی ویکرز: (MPa) 1670

♦ مدول حجمی: (GPa) 130

♦ مدول برشی: (GPa) 132

♦ مدول یانگ: (GPa) 287

♦ فراوانی در جهان: (%) 7-10×1.00

♦ فراوانی در خورشید: (%) 8-10×1.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 6-10×2.9

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.00019

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 11-10×6.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 8-10×4.0

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 12

1 نظر در “4 بریلیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید