جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

42 مولیبدن

Mo

♦ نام: مولیبدن

♦ نماد: Mo

♦ سال کشف: 1781

♦ کاشف: کارل ویلهلم شیله

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N13O1

♦ تعداد الکترون‌ها: 42

♦ تعداد پروتون‌ها: 42

♦ تعداد نوترون‌ها: 54

♦ عدد اتمی: 42

♦ جرم اتمی: (g/mol) 95.9600

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 10280

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 9330

♦ نقطه ذوب: (C°) 2623

♦ نقطه جوش: (C°) 4639

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 2622): جامد

♦ حالت ((C°) 2623 تا (C°) 4638): مایع

♦ حالت ((C°) 4639 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 5

♦ گروه: 6

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Kr 5s14d5

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=2, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 2-، 1-، 1، 2، 3، 4، 5 و 6

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 190

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 145

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 145

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 2.16

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 71.9

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 684.3

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 139

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 20

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 251

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 600

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 36

♦ سختی برینل: (MPa) 1500

♦ سختی موس: (MPa) 5.5

♦ سختی ویکرز: (MPa) 1530

♦ مدول حجمی: (GPa) 230

♦ مدول برشی: (GPa) 120

♦ مدول یانگ: (GPa) 329

♦ فراوانی در جهان: (%) 7-10×5.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×9.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.00012

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.00011

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 6-10×1.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) 0.000010

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 33

1 نظر در “42 مولیبدن

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید