جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

45 رودیم

Rh

♦ نام: رودیم

♦ نماد: Rh

♦ سال کشف: 1803

♦ کاشف: ویلیام هاید والستن

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N16O1

♦ تعداد الکترون‌ها: 45

♦ تعداد پروتون‌ها: 45

♦ تعداد نوترون‌ها: 57

♦ عدد اتمی: 45

♦ جرم اتمی: (g/mol) 102.905500

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 12450

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 10700

♦ نقطه ذوب: (C°) 1964

♦ نقطه جوش: (C°) 3695

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 1963): جامد

♦ حالت ((C°) 1964 تا (C°) 3694): مایع

♦ حالت ((C°) 3695 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 5

♦ گروه: 9

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Kr 5s14d8

♦ اعداد کوانتومی: n=4, m=0, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1-، 1، 2، 3، 4، 5 و 6

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 173

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 135

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 135

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 2.28

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 109.7

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 719.7

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 150

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 23

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 240

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 495

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 21.7

♦ سختی برینل: (MPa) 1100

♦ سختی موس: (MPa) 6

♦ سختی ویکرز: (MPa) 1246

♦ مدول حجمی: (GPa) 380

♦ مدول برشی: (GPa) 150

♦ مدول یانگ: (GPa) 275

♦ فراوانی در جهان: (%) 8-10×6.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×2.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.000018

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 8-10×7.0

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) —

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 34

1 نظر در “45 رودیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید