جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

75 رنیم

Re

♦ نام: رنیم

♦ نماد: Re

♦ سال کشف: 1925

♦ کاشف: —

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O13P2

♦ تعداد الکترون‌ها: 75

♦ تعداد پروتون‌ها: 75

♦ تعداد نوترون‌ها: 111

♦ عدد اتمی: 75

♦ جرم اتمی: (g/mol) 186.2070

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 21020

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 18900

♦ نقطه ذوب: (C°) 3186

♦ نقطه جوش: (C°) 5596

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 3185): جامد

♦ حالت ((C°) 3186 تا (C°) 5595): مایع

♦ حالت ((C°) 5596 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 6

♦ گروه: 7

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s24f145d5

♦ اعداد کوانتومی: n=5, m=2, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 3-، 1-، 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 188

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 135

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 159

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 1.9

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 14.5

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 760

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 48

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 5.6

♦ گونه مغناطیسی: —

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 137

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 705

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 33

♦ سختی برینل: (MPa) 1320

♦ سختی موس: (MPa) 7

♦ سختی ویکرز: (MPa) 2450

♦ مدول حجمی: (GPa) 370

♦ مدول برشی: (GPa) 178

♦ مدول یانگ: (GPa) 463

♦ فراوانی در جهان: (%) 8-10×2.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 8-10×1.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 6-10×4.9

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 7-10×2.6

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 10-10×1.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 35

1 نظر در “75 رنیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید