جدول تناوبی, فلزات, فلزات واسطه

76 اسمیم

Os

♦ نام: اسمیم

♦ نماد: Os

♦ سال کشف: 1803

♦ کاشف: اسمیتسون تنانت

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O14P2

♦ تعداد الکترون‌ها: 76

♦ تعداد پروتون‌ها: 76

♦ تعداد نوترون‌ها: 114

♦ عدد اتمی: 76

♦ جرم اتمی: (g/mol) 190.2300

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 22590

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 20000

♦ نقطه ذوب: (C°) 3033

♦ نقطه جوش: (C°) 5012

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 3032): جامد

♦ حالت ((C°) 3033 تا (C°) 5011): مایع

♦ حالت ((C°) 5012 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات واسطه

♦ دوره: 6

♦ گروه: 8

♦ بلوک: d

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s24f145d6

♦ اعداد کوانتومی: n=5, m=-2, l=2

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 2-، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 185

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 130

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 128

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 2.2

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 106.1

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 840

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 88

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 12

♦ گونه مغناطیسی: پارامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 130

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 630

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 31

♦ سختی برینل: (MPa) 3920

♦ سختی موس: (MPa) 7

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) —

♦ مدول برشی: (GPa) 222

♦ مدول یانگ: (GPa) —

♦ فراوانی در جهان: (%) 7-10×3.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×2.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 0.000066

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 7-10×1.8

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) —

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 35

1 نظر در “76 اسمیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید