جدول تناوبی, فلزات, فلزات پس واسطه

81 تالیم

Tl

♦ نام: تالیم

♦ نماد: Tl

♦ سال کشف: 1861

♦ کاشف: ویلیام کروکز

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P3

♦ تعداد الکترون‌ها: 81

♦ تعداد پروتون‌ها: 81

♦ تعداد نوترون‌ها: 123

♦ عدد اتمی: 81

♦ جرم اتمی: (g/mol) 204.38330

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 11850

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 11220

♦ نقطه ذوب: (C°) 304

♦ نقطه جوش: (C°) 1473

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 303): جامد

♦ حالت ((C°) 304 تا (C°) 1472): مایع

♦ حالت ((C°) 1473 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات پس واسطه

♦ دوره: 6

♦ گروه: 13

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s24f145d106p1

♦ اعداد کوانتومی: n=6, m=-1, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 1 و 3

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 156

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 190

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 148

♦ شعاع وان در والسی: (pm) 196

♦ الکترونگاتیوی: 1.62

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 19.2

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 589.4

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 46

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 6.7

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 129

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 165

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 4.2

♦ سختی برینل: (MPa) 26.4

♦ سختی موس: (MPa) 1.2

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 43

♦ مدول برشی: (GPa) 2.8

♦ مدول یانگ: (GPa) 8

♦ فراوانی در جهان: (%) 8-10×5.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 7-10×1.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 6-10×7.8

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 0.000053

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 10-10×1.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 37

1 نظر در “81 تالیم

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید