جدول تناوبی, فلزات, فلزات پس واسطه

83 بیسموت

Bi

♦ نام: بیسموت

♦ نماد: Bi

♦ سال کشف: 1400

♦ کاشف: کلاود فرانسیس گوفری

♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O18P5

♦ تعداد الکترون‌ها: 83

♦ تعداد پروتون‌ها: 83

♦ تعداد نوترون‌ها: 126

♦ عدد اتمی: 83

♦ جرم اتمی: (g/mol) 208.980400

♦ چگالی (STP): (kg/m3) 9780

♦ چگالی (مایع): (kg/m3) 10050

♦ نقطه ذوب: (C°) 271.3

♦ نقطه جوش: (C°) 1564

♦ حالت ((C°) 273- تا (C°) 271): جامد

♦ حالت ((C°) 272 تا (C°) 1563): مایع

♦ حالت ((C°) 1564 تا (C°) 5727): گاز

♦ دسته: فلزات پس واسطه

♦ دوره: 6

♦ گروه: 15

♦ بلوک: p

♦ آرایش الکترونی: Xe 6s24f145d106p3

♦ اعداد کوانتومی: n=6, m=1, l=1

♦ حالت‌های اکسیداسیون: 3-، 3 و 5

♦ شعاع اتمی (نظری): (pm) 143

♦ شعاع اتمی (تجربی): (pm) 160

♦ شعاع کووالانسی: (pm) 146

♦ شعاع وان در والسی: (pm) —

♦ الکترونگاتیوی: 2.02

♦ الکترون‌خواهی: (kJ/mol) 91.2

♦ انرژی نخستین یونش: (kJ/mol) 703

♦ رسانندگی گرمایی: (W/mK) 8

♦ رسانندگی الکتریکی: (MS/m) 0.77

♦ گونه مغناطیسی: دیامغناطیس

♦ گرمای ویژه: (J/kgK) 122

♦ گرمای تبخیر: (kJ/mol) 160

♦ گرمای ذوب: (kJ/mol) 10.9

♦ سختی برینل: (MPa) 94.2

♦ سختی موس: (MPa) 2.25

♦ سختی ویکرز: (MPa) —

♦ مدول حجمی: (GPa) 31

♦ مدول برشی: (GPa) 12

♦ مدول یانگ: (GPa) 32

♦ فراوانی در جهان: (%) 8-10×7.0

♦ فراوانی در خورشید: (%) 6-10×1.0

♦ فراوانی در شهاب‌سنگ‌ها: (%) 6-10×6.9

♦ فراوانی در پوسته‌ی زمین: (%) 6-10×2.5

♦ فراوانی در اقیانوس‌ها: (%) 9-10×2.0

♦ فراوانی در بدن انسان: (%) —

♦ تعداد ایزوتوپ‌ها: 36

1 نظر در “83 بیسموت

  1. کلاسلی گفت:

    کلاسلی آماده‌ی دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کاربران گرامی است.

دیدگاهتان را بنویسید