(74) تنگستن

♦ نام: تنگستن ♦ نماد: W ♦ سال کشف: 1783 ♦ کاشف: کارل ویلهلم شیله ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O12P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 74 ♦ تعداد پروتون‌ها: 74 ♦ تعداد نوترون‌ها: 110 ♦ عدد اتمی: 74 ♦ جرم اتمی: (g/mol)...

(73) تانتال

♦ نام: تانتال ♦ نماد: Ta ♦ سال کشف: 1802 ♦ کاشف: آندرس گوستاف اکه‌برگ ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O11P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 73 ♦ تعداد پروتون‌ها: 73 ♦ تعداد نوترون‌ها: 108 ♦ عدد اتمی: 73 ♦ جرم اتمی: (g/mol)...

(72) هافنیم

♦ نام: هافنیم ♦ نماد: Hf ♦ سال کشف: 1923 ♦ کاشف: --- ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O10P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 72 ♦ تعداد پروتون‌ها: 72 ♦ تعداد نوترون‌ها: 106 ♦ عدد اتمی: 72 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 178.4900 ♦ چگالی (STP):...

(71) لوتسیم

♦ نام: لوتسیم ♦ نماد: Lu ♦ سال کشف: 1907 ♦ کاشف: --- ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O9P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 71 ♦ تعداد پروتون‌ها: 71 ♦ تعداد نوترون‌ها: 104 ♦ عدد اتمی: 71 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 174.96680 ♦ چگالی (STP):...

(70) ایتربیم

♦ نام: ایتربیم ♦ نماد: Yb ♦ سال کشف: 1878 ♦ کاشف: جین چارلز گالیسارد د ماریگناک ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N32O8P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 70 ♦ تعداد پروتون‌ها: 70 ♦ تعداد نوترون‌ها: 103 ♦ عدد اتمی: 70 ♦ جرم...

(69) تولیم

♦ نام: تولیم ♦ نماد: Tm ♦ سال کشف: 1879 ♦ کاشف: --- ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N31O8P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 69 ♦ تعداد پروتون‌ها: 69 ♦ تعداد نوترون‌ها: 100 ♦ عدد اتمی: 69 ♦ جرم اتمی: (g/mol) 168.934210 ♦ چگالی (STP):...

(68) اربیم

♦ نام: اربیم ♦ نماد: Er ♦ سال کشف: 1842 ♦ کاشف: کارل گوستاف موساندر ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N30O8P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 68 ♦ تعداد پروتون‌ها: 68 ♦ تعداد نوترون‌ها: 99 ♦ عدد اتمی: 68 ♦ جرم اتمی: (g/mol)...

(67) هولمیم

♦ نام: هولمیم ♦ نماد: Ho ♦ سال کشف: 1878 ♦ کاشف: پر تئودر کلیو و آگوست اونوره شارلوئیس ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N29O8P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 67 ♦ تعداد پروتون‌ها: 67 ♦ تعداد نوترون‌ها: 98 ♦ عدد اتمی: 67 ♦...

(66) دیسپروزیم

♦ نام: دیسپروزیم ♦ نماد: Dy ♦ سال کشف: 1886 ♦ کاشف: پل امیل لکو د بویسباودران ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N28O8P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 66 ♦ تعداد پروتون‌ها: 66 ♦ تعداد نوترون‌ها: 96 ♦ عدد اتمی: 66 ♦ جرم...

(65) تربیم

♦ نام: تربیم ♦ نماد: Tb ♦ سال کشف: 1843 ♦ کاشف: کارل گوستاف موساندر ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N27O8P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 65 ♦ تعداد پروتون‌ها: 65 ♦ تعداد نوترون‌ها: 94 ♦ عدد اتمی: 65 ♦ جرم اتمی: (g/mol)...

(64) گادولینیم

♦ نام: گادولینیم ♦ نماد: Gd ♦ سال کشف: 1880 ♦ کاشف: جین چارلز گالیسارد د ماریگناک ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N25O9P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 64 ♦ تعداد پروتون‌ها: 64 ♦ تعداد نوترون‌ها: 93 ♦ عدد اتمی: 64 ♦ جرم...

(63) اوروپیم

♦ نام: اوروپیم ♦ نماد: Eu ♦ سال کشف: 1901 ♦ کاشف: یوجین آناتولی دمرسی ♦ لایه‌های الکترونی: K2L8M18N25O8P2 ♦ تعداد الکترون‌ها: 63 ♦ تعداد پروتون‌ها: 63 ♦ تعداد نوترون‌ها: 89 ♦ عدد اتمی: 63 ♦ جرم اتمی: (g/mol)...